Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2012

 

Referat Oslo Tannlegeforenings generalforsamling 6.november 2012

OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket 38 stemmeberettigede medlemmer og inviterte gjester velkommen til årets generalforsamling på Håndverkeren konferansesenter. Tilstedeværende styremedlemmer ble presentert og tok plass på podiet.

Leder Benedicte Jørgensen (møteleder), nestleder Kenneth Hestvik, styremedlemmer Kjetil Strøm, Christina Hvaring (ikke tilstede), varamedlem Liss Fongaard, UTV Oslo Riaz Shah, UTV Akershus Kristin Bratz (ikke tilstede) og UTV UiO Tirill Willumsen (ikke tilstede).

Øvrige styremøtedeltakere ble også presentert: Informasjonssekretær og redaktør OTF-nytt Marianne Horgen, webansvarlig Flemming Christenson og leder fagnemnda Finn Rossow.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Tradisjonen tro ble avdøde medlemmer siden forrige generalforsamling hedret med ett minutts stillhet før kveldens agenda ble presentert.

Agenda:

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap2011
  3. Budsjett2013
  4. Vedtektsendringer
  5. Kontingent2013
  6. Valgkomiteens innstillinger
  7. Valg
  8. Eventuelt

1.         Styrets beretning
Styrets beretning ble gjennomgått – ingen bemerkninger fra salen.

2.         Regnskap 2011
Regnskapet ble presentert av AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Inger-Lise Mathiesen orienterte om finansinntekter. Til tross for en nedgang i annonseinntekter, er foreningens regnskap sunt.

Benedicte Jørgensen orienterte om brev fra revisor vedrørende innsendingsplikt avregnskap:

«Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsloven § 3-1.

I foreningens vedtekter står det at generalforsamlingen behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.»

Regnskapet for 2011 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet.

Revisor RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen ble godkjent (firmaet skiftet navn i 2012 fra Kjelstrup & Wiggen til RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen).

3.         Budsjett 2013
Budsjett2012 ble godkjent etter avstemming om kontingent økning, punkt 5.

4.         Vedtektsendringer

§6 Administrasjon
OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webansvarlig og leder i fagnemnda.

Foreslås endret til:   

§6 Administrasjon
OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webredaktør og leder i fagnemnda.

Bakgrunn: Styret ønsker en beskrivelse for webredaktøren rolle og oppgaver slik som det allerede finnes for ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretæren.

Forslag tillegg til § 6 Administrasjon:

Webredaktør har overordnet ansvar for websiden til OTF. Dette innebærer profilering, redigering, oppdateringer, videre utvikling, design og vedlikehold av OTF sin hjemmeside. Webredaktør vil dele de praktiske arbeidsoppgavene med kontorleder.

Forslag til endring og tillegg vedtatt ved akklamasjon.

5.         Kontingent økning 2013

Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 700,- pr år for fullt betalendenemedlemmer.

Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år for medlemmer som har rett til redusert kontingent.

Kontingent for passive medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år.
Med passive medlemmer menes tannleger som er tilknyttet Den norsketannlegeforening og med hovedmedlemskap i annen lokalforening.

Bakgrunn for at styret ser det nødvendig å øke kontingenten, er øktedriftskostnader. OTFs kontingent har vært uendret siden 2008.

En økning av kontingenten vil tre i kraft 1. januar 2013.

Kontingentøkning vedtatt ved akklamasjon.

6.         Valgkomiteens innstillinger for 2013

Valgkomiteen sleder Helle Nyhuus presenterte kandidatene og takket for positiv respons på valgkomiteens forespørsler.

Kandidatene:

Leder: Benedicte Jørgensen (forslag fremlagt skriftlig for generalforsamlingen).
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Nestleder: Kjetil Strøm 
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Styremedlem: Tove Høie Brubakk
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Varastyremedlem: Christina Hvaring
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Informasjonssekretær: Marianne Horgen
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Web-redaktør: Flemming Christenson
Veden inkurie var web-redaktør falt ut av innkallingen. Ingen bemerkninger fra salen.
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Fagnemnden, medlem: Finn Rossow
Valgt for 2 år ved akklamasjon.

Fagnemnden, medlem: Anders Øren
Valg for 2 år ved akklamasjon.

Fagnemnden, leder: Flemming Christenson
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Klagenemnden, medlem: Brita-Karin Lie
Valgt for 5 år ved akklamasjon.

Praksistakseringsutvalget, medlem: Einar Bjart Haugen
Valgt for 4 år ved akklamasjon.

Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand»
Anne Vonen
Svein Riiber
Helle Nyhuus
OTFs valgte leder

Alle valgt for 1 år ved akklamasjon.

Valgkomiteen 2013
Ragnar Gjone
Lise Nyøygard
Anne Beate Sønju Clasen
Helle Nyhuus (vara)

Alle valgt for 1 år ved akklamasjon.

Det ble ikke lagt inn benkeforslag til noen av valgkomiteens innstillinger.


8.  Eventuelt

Spørsmål fra salen:

Har klagenemnden merket noen forandring på klagenes karakter etter Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) inntreden? Ragnar Gjone redegjorde kort for dette, liten forskjell. En definering av rollene mellom NPE og de lokale klagenemndene er igangsatt av NTF og vil bli en sak på Representantskapet i 2013.

Streiken ved Colousseumklinikken i Trondheim var det ingen i salen som hadde nokkjennskap til.

Hederstegntildelinger 2012

Etter valgene, ble det tradisjonen tro utdelt hederstegnbevisninger. Svein Riiber foretok den høytidelige tildelingen sammen med Benedicte Jørgensen.

Hederstegn i gull ble tildelt:
Anne Beate Sønju Clasen

Hederstegn i sølv ble tildelt:
Bente Dahl Storm
John Erik Thomseth
Harald Jordal (ikke tilstede)
Elin Øyen (ikke tilstede)

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 18.20, og 30 deltakere deltok på middagen på Bristol Grill etterpå.

Referenter: M. Horgen og T. Berg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening