Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2013

 

Referat Oslo Tannlegeforenings generalforsamling 5. november 2013.

OTFs generalforsamling ble avholdt tirsdag 5. november på Håndverkeren konferansesenter. I år ble det også avholdt valg av representanter til NTFs representantskap som arrangeres i slutten av november.

OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket generalforsamlingen velkommen og presenterte styrets medlemmer som tok plass på podiet:

Leder Benedicte Jørgensen
Nestleder Kjetil Strøm
Styremedlem Kenneth Hestvik
Styremedlem Tove Høie Brubak
Varamedlem Christina Hvaring (ikke tilstede)
UTV Oslo Riaz Shah
UTV Akershus Kristin Røsholm
UTV UiO representert ved Kjetil Strøm

Styremøtedeltakere med talerett, men ikke stemmerett, ble presentert:
Informasjonssekretær Marianne Horgen
Web-redaktør og leder av fagnemnden Flemming Christenson

Innkalling til generalforsamling ble distribuert i OTF nytt 7 samt på web-sidene. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

Tilstede på generalforsamlingen var 38 deltakere hvorav 37 med stemmerett.

Ni avdøde medlemmer siden siste generalforsamling ble tradisjonen tro hedret med ett minutts stillhet.

Dagsorden ble presentert:

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap 2012
  3. Budsjett 2014
  4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2014
  5. Valg
  6. Salg av OTFs lokaler
  7. Eventuelt

Marianne Horgen og Tine Berg ble valgt til referenter.

Svein Riiber, Christina Witt og Liss Fongaard ble valgt som tellekorps.

Referat fra generalforsamlingen 2012 ble godkjent uten bemerkninger.

1. Styrets beretning for perioden ble godkjent uten bemerkninger.

2. Regnskap 2012 ble presentert av regnskapsfører AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Regnskapet ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet.

Styrets innstilling til revisor var RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen som foreningen har benyttet i flere år. Valg av revisor ble godkjent.

3. Budsjett 2014 ble godkjent.

4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2014

Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Anne Beate Sønju Clasen.
Foreslått tellekorps ble valgt: Svein Riiber, Christina Witt og Liss Fongaard.

5. Valg

Innstilt til styret:
Leder: Kjetil Strøm
Skriftlig valgt for 1 år.

Nestleder: Ingunn Texmon
Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik
Styremedlem: Tove Høie Brubakk
Alle valgt for 1 år ved akklamasjon.

Varastyremedlem: Rabia Khawaja
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Innstilt informasjonssekretær: Marianne Horgen
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Innstilt web-redaktør: Flemming Christenson
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Innstilte medlemmer til fagnemnden:
Carl Hjortsjö
Odd Karsten Koldsland
Begge valgt for 2 år ved akklamasjon.

Innstilt leder for fagnemnden:
Anders Øren
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Innstilt medlem til klagenemnden:
Kjersti Asbjørnsen
Valgt for 5+2 år ved akklamasjon.

Innstilt medlem til praksistakseringsutvalget:
Bjørn Gulbrandsen
Valgt for 4 år ved akklamasjon.

Innstilte medlemmer til Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand
Svein Riiber (gjenvalg)
Anne Vonen (gjenvalg)
Anne Beate Sønju Clasen – nytt medlem
Alle valgt for 1 år ved akklamasjon.

I tillegg er OTFs leder medlem av komiteen.

Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen for 2014:
Liss Fongaard
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

6. Salg av OTFs lokaler
Presentasjon og bakgrunn for styrets ønske om å selge lokalene i Niels Juels gate 24 ble gjort av Kenneth Hestvik.

Generalforsamlingen godkjente argumentasjonen og styret ble gitt fullmakt på følgende vilkår:

Finansieringen av nye lokaler tenkes hovedsakelig gjort ved salg av eksisterende lokale, med mulig tilskudd fra OTFs finansmidler i tett samarbeid med økonomiutvalget.
Takst av egne lokaler er på 5,3 mill. Styret gis fullmakt til å gjennomføre salg av nåværende lokaler og kjøp av nytt lokale med en øvre grense / kjøpesum på 8 millioner kroner.

34 stemte ja, 1 stemte nei
1 stemmeberettiget måtte forlate generalforsamlingen før avstemmingen ble foretatt.

7. Eventuelt
Styret ønsket å fremme en tilføyelse i vedtektene i forbindelse med punkt 2 i regnskapet, se referat fra generalforsamlingen i 2012:

Begrunnelse for endring:

«Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsloven § 3-1.»

I foreningens vedtekter § 9 står det at generalforsamlingen behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.»

Forslag til tekst i vedtektenes § 9, punkt 1: «Styret i Oslo Tannlegeforening skal fastsette regnskapet innen 30. juni etter avsluttet regnskapsår. Den etterfølgende generalforsamlingen skal gjennomgå regnskapet»

Generalforsamlingen ba om at forslaget fremmes på en ekstraordinær generalforsamling da det ble sådd tvil om at vedtektsendringer kan tas opp under eventuelt.
Styret trakk forslaget tilbake. 
 

Hederstegneutdelinger
Svein Riiber foretok den høytidelige utdelingen av OTFs æresbevisninger. Hederstegn gis til medlemmer som gjennom årene har gjort en god innsats for foreningen.

I år ble det tildelt hederstegn i sølv til fire OTF medlemmer:

Marianne Horgen, informasjonssekretær og redaktør i OTF nytt gjennom flere år.
Ann-Kristin Engen, tidligere medlem og leder i praksistakseringsutvalget og styremedlem.
Christian Nyhus, mangeårig medlem i klagenemnden og som avtroppende leder av nemnden.
Harald Skaanes, kollegahjelper gjennom mange år og medlem av skikomiteen.

Annet:
I forbindelse med valgene kom det noen kommentarer til innstillingene. Generalforsamlingen oppfordrer valgkomiteen til jevnere kjønnsfordeling i utvalg og komiteer.

Medlemmene oppfordret det nye styret til å lage et sosialt arrangement for alle medlemmer da det er noen år siden sist dette ble gjort. 

Til slutt takket Benedicte Jørgensen tillitsvalgte for innsatsen og overlot ordførerkjedet til påtroppende leder Kjetil Strøm. Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 19.15. Etter det var det dekket til bords for hyggelig samvær og god tapasbuffet fra Håndverkeren.

Referenter: M. Horgen og T. Berg

Referat gjennomgått og godkjent på styremøtet 3.12.2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening