Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2015

 
Referat fra OTFs generalforsamling 3. november 2015.

Årets generalforsamling ble avholdt på Håndverkeren konferansesenter.
Leder Kjetil Strøm ønsket alle fremmøtte velkommen.

Styremedlemmene ble presentert og tok plass på podiet:
Ingunn Texmon, nestleder
Rabia Khawaja, styremedlem
Sofia Johansson, varastyremedlem
Jasna K. Eger, sekretær (delvis tilstede)
Eva Marie Ross, leder fagnemnd
Marianne Horgen, redaktør
Kristin Røsholm, UTV Akershus
Riaz Hussain Shah, UTV Oslo
Jenny B. Søvik, UTV UiO

Innkalling med dagsorden, beretninger og regnskap ble distribuert i OTF-nytt nr. 5 2015, på oslotann.no og i nyhetsbrev. Det var ingen bemerkninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt og beslutningsdyktig. Tilstede var 34 deltakere med stemmerett og en deltaker uten stemmerett.

Fire avdøde medlemmer ble hedret med 1 minutts stillhet.

Dagsorden ble presentert:
  1. Styrets beretninger, referat generalforsamling 2014
  2. Regnskap 2014
  3. Budsjett 2016
  4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2016
  5. Valg
  6. Innkomne forslag og/eller saker (ingen mottatt)
  7. Eventuelt
Tine Berg og Marianne Horgen ble valgt til referenter.
Liss Fongaard, Tom Fredrik Wisløff og Ann-Kristin Engen ble valgt til tellekorps.

1. Styrets beretning for 2014-2015 ble godkjent uten bemerkninger. Referat generalforsamling 2014 ble godkjent mot en navnekorrigering under Hederstegnutvalget; Anne Vonen ble gjenvalgt, ikke Liss Fongaard som i referatet.

2. Regnskap for 2014 ble presentert av AS Profina ved Rune Stenhammer. Foreningens økonomi er sunn og god. Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger og styret ble gitt ansvarsfrihet. Valg av revisor: RSM Norge ble valgt til revisor (skiftet nylig navn fra RSM Hasner, Kjelstrup og Wiggen).

3. Budsjett for 2016 ble godkjent uten bemerkninger.
Kontingenten forblir uendret i OTF for 2016.

4. Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Anne Beate Sønju Clasen.
Valg ble foretatt i henhold til gjeldende vedtekter.
To benkeforslag, se under praksistakseringsutvalget og hederstegnutvalget.

Innstilt til leder:
Kjetil Strøm
 
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Innstilte styremedlemmer:
Nestleder Ingunn Texmon (gjenvalg)
Sekretær Jasna Kazazic Eger (gjenvalg)
Styremedlem Rabia Khawaja (gjenvalg)
Varastyremedlem Janne Buer
Redaktør Marianne Horgen (gjenvalg)

Alle valgt for 1 år ved akklamasjon.

Leder fagnemnd, Eva Marie Ross, er også en del av styret, men er ikke på valg for 2016 da fagnemndens medlemmer velges for 2 år av gangen.

Innstilte medlemmer til fagnemnden for perioden 2016-2017:
Sofia Johansson
Bjørn Olav Engebretsen
Erik Mauland

Alle valgt for 2 år ved akklamasjon.

Et nåværende medlem av fagnemnden har trukket seg, derfor er det tre medlemmer på valg for perioden 2016-2018.

Innstilt medlem til klagenemnden for 2016-2020
Ragnar Gjone

Valgt ved akklamasjon for 5+2 år.

Innstilt varamedlem til klagenemnden for 2016-2017:
Randi Dahl Espeland

Valgt for 2 år ved akklamasjon.

Kommentar til valg klagenemnd:
Etter endt 5-års periode ble Ragnar Gjone innstilt som nytt medlem til klagenemnden. Siden nemnden da ville komme til å mangle et varamedlem, godtok generalforsamlingen å velge et varamedlem for perioden 2016-2017.

Innstilt medlem til praksistakseringsutvalget:
Svein Riiber – trakk seg.

Benkeforslag:
Per Måreid

Per Måreid ble valgt for 4 år ved akklamasjon.

Innstilte medlemmer til hederstegnutvalget:
Svein Riiber – trakk seg
Anne Vonen, gjenvalg
Anne Beate Sønju Clasen, gjenvalg

Benkeforslag:
Benedicte H. Jørgensen

Anne Vonen, Anne Beate Sønju Clasen og Benedicte H. Jørgensen ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

Innstilte medlemmer til kollegahjelpere:
Harald Skaanes
Lise Kiil

Begge valgt for 1 år ved akklamasjon

Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen:
Helene Bye Nordbæk

Valgt for 3+1 år ved akklamasjon

6. Innkomne forslag eller saker:
Ingen innkomne forslag eller saker.

7. Eventuelt
Ingenting.

Hederstegntildelinger:
Hederstegn i sølv ble tildelt kontorleder Tine Berg og Randi Dahl Espeland (ikke tilstede) for deres innsats i OTF. Den høytidelige overrekkelsen ble foretatt av Kjetil Strøm og Anne Vonen.

Avslutningsvis takket leder for innsatsen i året som har gått og ga en liten oppmerksomhet.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 18.30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening