Medlemskontingent 2023

Kontingentsatser med retningslinjer i OTF 2023

Medlemskontingent til lokalforeningen skal betales til den lokalforeningen man er tilsluttet pr. 1. januar og må ikke forveksles med NTFs medlemskontingent. Tannleger som er medlem i Den norske tannlegeforening (NTF) har pliktmedlemskap i en lokalforening. Les mer om dette i NTFs vedtekter

OTFs medlemmer er tannleger som praktiserer/har sitt arbeidssted som er definert i NTFs vedtekter §18:

11. Oslo: Tidligere Oslo fylke, Asker & Bærum distrikt i tidligere Akershus fylke og Follo distrikt (dvs. kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski (Nordre Follo), Vestby, Ås og de søndre delene (Dalefjerdingen og Ytre) av Enebakk kommune).

OTFs medlemsavgift (kontingent) for 2023 er:

Ordinært medlemskap  kr 880
Redusert medlemskap  kr 440
Pensjonistmedlemskap kr 440
Assosiert medlemskap  kr 660

OTFs medlemskontingent for 2023 ble vedtatt av generalforsamlingen 01.11.2022.

Pensjonistmedlemskap gis til medlemmer som hos NTF er registrert som:
Pensjonistmedlemmer (ikke yrkesaktive).

Etter søknad kan det gis redusert kontingent for:
Medlemmer under odontologisk videreutdannelse, stipendiater og doktorgradsstudenter med redusert inntekt.
Medlemmer som arbeider i 50% stilling eller mindre.
Medlemmer som tar annet yrkesstudium, så lenge studiet varer og som har fått innvilget rabatt hos NTF.
Medlemmer med permisjoner/fravær fra praksis som gir en vesentlig reduksjon i årsinntekt.
Medlemmer som blir langtids sykemeldt eller uføretrygdet.

Kortfattet søknad om redusert kontingent sendes otf@oslotann.no. Søknader blir kontrollert mot NTFs medlemsinformasjon.

Assosiert medlemskap:
MNTF  tannleger som er medlem i andre lokalforeninger kan søke om assosiert medlemskap i OTF.
Kontingent for assosiert medlemskap er kr 660,- pr. år.

Studentmedlemskap:
Gratis for studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo.

Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer i OTF og OTFs medlemmer med æresmedlemskap i NTF gis fri kontingent.

Annet:
Kontingentfritak gis kun i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til Oslo Tannlegeforening, otf@oslotann.no.
Kontingenten følger kalenderåret.

Se OTFs vedtekter for medlemskap.

Fakturering:
OTF sender faktura for medlemskontingenten én gang pr. år innen utgangen av februar.

Fakturaen sendes på epost.

Ønsker du EHF-faktura, må du sende oss navn, medlemsnummer, organisasjonsnummer og adresse for EHF-mottak innen den 5. januar. Oppgi også epostadressen til EHF-mottaket.

Medlemmer som ikke betaler fakturaen for medlemskontingent til sin lokalforeningen, kan etter gjentatte betalingspåminnelser blir strøket som medlem i NTF og lokalforeningen. Mer om dette i NTFs vedtekter.

Oppdatert  ‎15.12.2022