Medlemskontingent

Kontingentsatser med retningslinjer i OTF 2022

Medlemskontingent til lokalforeningen skal betales til den lokalforeningen man er tilsluttet pr. 1. januar og må ikke forveksles med NTFs medlemskontingent.

Ordinært medlemskap  kr 800
Redusert medlemskap  kr 400
Pensjonistmedlemskap kr 400
Assosiert medlemskap  kr 600

OTFs medlemskontingent er uendret i 2022, det vil si samme satser som i 2021.

Pensjonistmedlemskap gis til medlemmer som hos NTF er registrert som:
Pensjonistmedlemmer (ikke yrkesaktive).

Etter søknad kan det gis redusert kontingent for:
Medlemmer under odontologisk videreutdannelse, stipendiater og doktorgradsstudenter med redusert inntekt.
Medlemmer som arbeider i 50% stilling eller mindre.
Medlemmer som tar annet yrkesstudium, så lenge studiet varer og som har fått innvilget rabatt hos NTF.
Medlemmer med permisjoner/fravær fra praksis som gir en vesentlig reduksjon i årsinntekt.
Medlemmer som blir langtids sykemeldt eller uføretrygdet.

Kortfattet søknad om redusert kontingent sendes otf@oslotann.no. Søknader blir kontrollert mot NTFs medlemsinformasjon.

Assosiert medlemskap
MNTF Tannleger som er medlem i andre lokalforeninger kan søke om assosiert medlemskap i OTF.
Kontingent for assosiert medlemskap er kr 600,- pr. år.

Studentmedlemskap
Gratis for studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo.
Studenter som ønsker OTF-nytt tilsendt pr. post, må betale kr 400,- pr. år.

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer i OTF og OTFs medlemmer med æresmedlemskap i NTF gis fri kontingent.

Annet:
Kontingentfritak gis kun i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til Oslo Tannlegeforening, otf@oslotann.no.
Kontingenten følger kalenderåret.

Se OTFs vedtekter for medlemskap.

Fakturering
OTF sender faktura for medlemskontingenten én gang pr. år, normalt i månedsskiftet januar/februar. Fakturaen sendes på epost. Ønsker du EHF-faktura, må du sende oss navn, medlemsnummer, organisasjonsnummer og adresse for EHF-mottak innen den 5. januar.

Oppdatert  ‎ 21.12.2021