Endringer i tannhelsetilbudet til 21-26 åringer

Kjære medlemmer,

Nedenfor er oppdatert informasjon om tannhelsetilbudet for 21-26 åringer bosatt i Oslo kommune.

OTF er kun formidler av informasjonen for tannhelsetjenesten i Oslo kommune. Spørsmål rundt ordningen må derfor rettes til Tannhelsetjenesten i Oslo kommune ved avdelingsdirektør / fylkestannlege Per Christian Prøsch, telefon 21 80 21 80.

Endringer i tannhelsetilbudet til 21-26-åringer i Oslo

Oslo kommune har nå fått avklaring og informasjon om tannhelsetilbudet til 21-26-åringene.

Stortingets vedtak om at 21-26-åringene skulle få tannbehandling med redusert egenandel tilsvarende 50% av fylkeskommunens takster er endret.

Tannhelsetilbudet til 21-24-åringer

Fra 1. april 2023 gis 21-24-åringene 75% rabatt på tannhelsetjenester etter Helse- og omsorgsdepartementets takster.

Tilbudet gjelder for deg som er født i årene 1999-2002. For 24-åringene gjelder tilbudet kalenderåret du fyller 24 år. Stønadsordningen har ikke tilbakevirkende kraft i tid.

Tannhelsetilbudet til 25-26-åringer

Fra 1. april 2023 gis det ikke lenger rabatterte tannhelsetjenester til de som fyller 25 eller 26 år.

De som allerede har fått behandling frem til 1. april 2023

Den nye stønadsordningen har ikke tilbakevirkende kraft i tid. De som har gjennomført behandling fra nyttår og frem til 1. april vil få behandlet søknader om refusjon etter tidligere ordning hvor egenandelen var 50% av fylkeskommunal takst.

Oslo kommune ved Tannhelsetjenesten ønsker å fortsette samarbeidet med den private tannhelsetjenesten i Oslo.

Fra 1. april har vi ønske om å utvide ordningen som i dag gjelder for 21- og 22 åringene til å gjelde alle i aldersgruppen 21-24 år, hvor private tannleger sender refusjonskrav til den offentlige tannhelsetjenesten.

Vi kommer til å endre informasjonen som ligger på Oslo kommunes nettsted, med oppdateringer av refusjonsskjema osv.

Oslo kommunes nettsted: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/tannhelse-og-tannlege/rett-til-tannbehandling/?

Se også Helse- og omsorgsdepartementet endringer i Stortingets budsjettvedtak: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/tildeling-oppdrag-og-arsrapporter/2023/rundskriv-i-22023-utvidet-fylkeskommunalt-tannhelsetilbud-i-2023-l2331295.pdf

Kontaktpersoner tannhelsetjenesten Oslo kommune:

Per Christian Prøsch, avdelingsleder og fylkestannlege, Oslo kommune. Telefon 21 80 21 80.
Trang Minh Dyngvold, tannlege og saksbehandler. Tilgjengelig på mandager og torsdager på telefon 969 45 245.

Viken

For informasjon om tilbudet i Viken, ber vi våre medlemmer se nettsidene til tannhelsetjenesten i Viken: https://viken.no/tjenester/tannhelse/aktuelt-tannhelse/nytt-tannhelsetilbud-for-21-og-22-aringer.131591.aspx/