Oppdatering: Behandling av 21-26-åringer nyhetsmail 16.01.2023

Nyhetsmail til OTFs medlemmer 16.01.2023


Vedrørende behandling av aldersgruppen 21-26 år i Oslo

Vi har fått informasjon fra fylkestannlegen i Oslo om at det er ønskelig å videreføre ordningen for 21- og 22-åringene, og at det sannsynligvis vil måtte bli en tilsvarende praksis for aldersgruppen 23-26 år.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt nødvendig informasjon om hvordan det utvidede tilbudet skal administreres, og foreløpig må aldersgruppen 23-26 år legge ut for hele behandlingen selv og deretter søke refusjon hos Oslo kommune. Informer pasientene om dette, henvis til Oslo kommunes hjemmesider, og send med pasientene en god kvittering.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/tannhelse-og-tannlege/hvem-far-gratis-tannbehandling/#gref

Det har vært en del innkjøringsproblemer med den nye ordningen som kom i fjor. Fylkestannlegen har i det store og hele vært godt fornøyd med at vi har kunnet få til en ordning som har sikret at aldergruppen har fått et tilfredsstillende tilbud slik de politiske myndigheter har vedtatt. Fylkestannlegen i Oslo har brukt mye tid på veiledning. Dette har gjort at saksbehandlingstiden har blitt lengre enn det som er ønskelig. Imidlertid ser de at forståelsen hos den private tannhelsetjenesten har blitt betydelig bedre etter hvert.

Hva har fylkestannlegen i Oslo erfart i 2022?

I Oslo er fylkeskommunens takst den samme som Helse- og omsorgsdepartementets takster gjeldende for folketrygdloven. Fylkestannlegen følger også denne innretningen for behandling. Det er altså disse takstene pasientens egenandel skal beregnes ut fra. Fylkestannlegen har sett flere tilfeller hvor tannleger har brukt sin egen takst og satt pasientens andel til 50% av egen takst. Det blir feil. Pasienten skal aldri betale mer enn 50% av Oslo kommunes takster. I de tilfeller behandlingen gir rett på trygderefusjon skal denne trekkes fra før egenandelen beregnes. Der er imidlertid ikke satt noen begrensning for hva de private tannhelseaktørene kan ha av egne takster. Det betyr at den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo dekker mellomlegget mellom behandlingstaksten de private har og pasientens egenandel.

Det er forholdsvis mange tannleger som ikke har oppfattet at taksten for bruk av anestesi er en prosedyretakst. Honoraret skal dekke selve behandlingen lokal anestesi. Det betyr at en ikke skal føre opp anestesi mer enn en gang for eksempelvis fjerning av en visdomstann. Ved behandling av nærstående tenner som er i samme innervasjonsområde, utløser dette kun en anestesi. Eksempel konserverende behandling av 14 og 15 utløser en anestesiprosedyre. Ved ekstraksjon av en eller flere tenner i samme sidesegment i underkjeven, eller konserverende behandling av flere tenner i samme sidesegment, utløser dette kun en anestesihandling.

Det er store forskjeller når det gjelder bruk av hygienetillegg, og kirurgisk oppdekking. Disse takstene finnes ikke i de fylkeskommunale takstene eller i Helfo-refusjonsordningen. Det følger da at det er heller ikke er et honorar som pasientene skal dekke. Til en viss grad har fylkestannlegen i Oslo forståelse for bruk av en takst for kirurgisk oppdekking. Disse tilleggstakstene utgjør en forholdsvis stor andel av honoraret for mange privatpraktiserende tannleger. Vår oppfatning er nok at takstene i en god del tilfeller er urimelig høye. Vi oppfordrer til moderasjon og begrensing av tilleggene.

Fylkestannlegen i Oslo ønsker å videreføre ordningen at pasientene selv kan velge hvor de vil gå. Det er lite vi kan gjøre med at private tannhelseaktører henvender seg direkte med reklame mot denne pasientgruppen. Det er da viktig at aktørene forstår hva som er lovlig annonsering. Eksempelvis vil det ikke være lov å reklamere med at 21- og 22åringer får rabatter så lenge honoraret pasientene skal betale for tannbehandling er vedtatt av myndighetene. Når vi oppdager ulovlig annonsering, gir vi tydelig tilbakemelding.

Oslo kommune ved Tannhelsetjenesten opplever et det er en god dialog med den private tannhelsetjenesten. Vi vet at ordningen har medført en del papirarbeid. Det gjelder både for den private tjenesten og for tannhelsetjenesten i Oslo kommune. Oslo kommune søker nå å få til en ordning hvor private tannleger og tannpleiere kan sende fakturaer dit elektronisk, (EHF-faktura). Tannleger som ønsker dette, må ta kontakt med sin bankforbindelsene for veiledning. OPUS har også jobbet noe med en slik løsning.

Det ligger mer informasjon på Tannhelsetjenesten i Oslo kommune sine nettsider: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/tannhelse-og-tannlege/hvem-far-gratis-tannbehandling/

Vi kommer med oppdatert informasjon så snart vi vet mer.

Viken fylkeskommune:

Se nettsidene til Tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune: https://viken.no/tjenester/tannhelse/