Nyhetsmail 24.2.2023 fra fylkestannlegen i Oslo om tannbehandling for aldersgruppen 23-26 år

Nyhetsmail til OTFs medlemmer 24.02.2023.

Oppdatering fra fylkestannlegen som gjelder ordningen for aldersgruppen 23-26 år

Det ventes fortsatt på et formelt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet med beskrivelse av hvordan den utvidede støtteordningen for 23-26-åringene skal organiseres.

Dette byr på utfordringer for tannhelsetjenesten i Oslo, og de ser seg derfor nødt til å endre dagens praksis.

  • Tannleger og tannpleiere bes innstendig om å avvente innkalling av pasienter i aldersgruppen 23-26 år til ordinær undersøkelse.
  • Pasienter som må ha akutt behandling, eller nødvendig behandling som allerede er avdekket innen 1. mars vil kunne behandles ferdig.
  • Allerede innsendte krav vil bli behandlet og utbetalt.

Denne nye ordningen hvor kun akutt nødvendig behandling vil refunderes trer i kraft 1. mars.

  • Pasienten skal betale en egenandel tilsvarende 50 prosent av fylkeskommunale takster.
  • En timepris på 1860 kroner kan benyttes ved tannbehandling som ikke er beskrevet av Helsedirektoratet.
  • Eventuell refusjon fra Helfo skal trekkes fra før pasientens egenandel beregnes.
  • Egenandelen skal pasienten betale direkte til behandleren.
  • Behandler sender deretter refusjonskrav for resterende behandlingskostnad til den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo kommune.

Det påpekes også at tannlegene må få fortgang på å komme seg over i en ordning hvor de kan sende tannhelsetjenesten elektronisk faktura. Ved spørsmål til dette kan fylkestannlege Per Christian Prøsch kontaktes, telefon 21 80 21 80.

Det har blitt lagt ut oppdatert informasjon rundt ordningen på Oslo kommunes nettsider, og denne vil oppdateres straks det kommer noe nytt fra departementene.

Oslo Tannlegeforening presiserer at dette kun er en videreformidling av informasjon til våre medlemmer fra tannhelsetjenesten i Oslo kommune ved fylkestannlegen. Spørsmål og kommentarer må derfor rettes til fylkestannlegen i Oslo kommune, Per Christian Prøsch, telefon 21 80 21 80.

Aktuelle lenker:

Hovedsiden til tannhelsetjenesten i Oslo kommune:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/tannhelse-og-tannlege/rett-til-tannbehandling/?

For tannleger:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/tannhelse-og-tannlege/skjemaer-og-maler-for-behandlere/

For pasienter:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/tannhelse-og-tannlege/rett-til-tannbehandling/?#toc-2

Viken:

Se tannhelsetjenesten i Viken sine nettsider.

 

Med vennlig hilsen

Silje Bach
Leder OTF

Publisert 24.02.2023