Tannbehandling 21-og 22-åringer bosatt i Oslo kommune

Tannhelsetilbud til 21–22 åringer bosatt i Oslo kommune

Organisering av tilbudet for pasienter som er bosatt eller midlertidig oppholder seg i Oslo kommune.

Stortinget har vedtatt å iverksette et nytt tannhelsetilbud til 21–22 åringer.
Se 16 S (2021 – 2022) fra kommunal- og forvaltningskomiteen og Rundskriv I-2/2022 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022.
Fylkeskommunene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere og organisere tilbudet.

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten» og nasjonal faglige retningslinje «Tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år».

De unge på 21 og 22 år har jevnt over god tannhelse, men også i denne gruppen antar man at om lag 1 av 10 har dårlig tannhelse og trenger god oppfølging, forebygging og nødvendig tannhelsehjelp fra tannhelsetjenesten.

Hvem får tilbud om tannbehandling?

Pasienter som fyller 21 og 22 år i løpet av kalenderåret kan få utført tannbehandling hos en fritt valgt privatpraktiserende tannlege i Oslo. Tilbudet gjelder kun pasienter som er folkeregistrert eller har midlertidig bostedsadresse i Oslo kommune.

Bor pasienten i annet fylke enn Oslo må pasienten selv ta kontakt med tannhelsetjenesten i bostedsfylke for å avklare rettigheter til tannbehandling til redusert takst.

Pasienter som har fått tannbehandling utført hos privat tannlege i perioden 1. januar–31.mars 2022 kan søke refusjon for kostnadene ved selv å sende inn spesifisert kvittering til Oslo kommune Helseetaten, Avdeling for tannhelsetjenesten, Postboks 4716, 0506 OSLO.

Tannhelsetjenesten ber om at dere informerer eventuelle pasienter om dette, og er behjelpelig med spesifiserte kvitteringer.

Betaling for tannbehandling

Pasienten skal betale en egenandel som utgjør 50% av fylkeskommunale takster (se skjema for Fylkeskommunale takster for tannbehandling av 21-og 22-åringer, PDF) etter eventuelt fratrekk av Helfo-refusjon.

Egenandelen kreves direkte fra pasient av privat tannlege. Det resterende honorar for tannbehandlingen må tannlegen sende krav om å få dekket fra den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo etter spesifisert faktura. Se skjema for Fakturavedlegg tannbehandling 21-og 22 år (PDF).

Journalen må inneholde pasientens fulle navn, fødselsnummer (11 siffer) og bostedsadresse.

Kosmetisk/estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon dekkes ikke.

Tannhelsetjenesten dekker ikke honorar for hygienetillegg, ikke-møtt eller for sent avbestilte timer. Dette må dekkes av pasienten selv etter gjeldende rutiner hos den enkelte privatpraksis.

Tannhelsetjenesten forbeholder seg retten til å avvise krav som ikke følger veileder eller retningslinjer, eller hvis tannbehandling ikke på andre måter faller inn under det som anses som nødvendig tannbehandling. Tannlegen og/eller pasienten må selv dekke denne kostnaden

Ordningen videreføres i 2023.

Spesifisert faktura sendes pr. post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO

Merk konvolutten «21 og 22 åringer»

For mer informasjon om tannhelsetilbudet til unge voksen (21-26 åringer) bosatt i Oslo kommune ber vi deg gå til tannhelsetjenesten i Oslo kommune sine nettsider her.

Dokumenter (lastes ned)
Oslo kommune: Fakturavedlegg tannbehandling 21-og 22-åringer V2

Oslo kommune: Fylkeskommunale Takster For Tannbehandling 21 Og 22 år

Kontaktpersoner tannhelsetjenesten Oslo kommune:
Per Christian Prøsch, avdelingsleder og fylkestannlege, Oslo kommune. Telefon 21 80 21 80.
Trang Minh Dyngvold, tannlege og saksbehandler. Tilgjengelig på mandager og torsdager på telefon 969 45 245.

Andre eksterne lenker
Oslo kommune, tannhelse

Viken fylkeskommune, tannhelse

Nyhetsbrev Oslo Tannlegeforening 29.03.2022 om nytt tannhelsetilbud til 21-22-åringer

Publisert 29.3.2022   Oppdatert 16.01.2023