Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtekter for Oslo Tannlegeforening

Nye vedtekter vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 27.02.2018

 

Vedtekter for Oslo Tannlegeforening
Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 27. februar 2018.

§ 1 Navn og historikk
Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Oslo, Follo og Asker & Bærum.
Foreningen ble stiftet 15. desember 1899 under navnet Christiania Tandlægeselskap, Kristiania Tandlægeforening ble stiftet 19. desember 1908. Selskapene ble sammenslått til Kristiania Tandlægeforening 31. januar 1917. Senere har foreningens navn blitt endret flere ganger: 16. desember 1924 til Oslo Tannlægeselskap, 4. desember 1984 til Oslo Tannlegeselskap og 4. november 2008 til Oslo Tannlegeforening.

§ 2 Formål
Foreningen skal representere NTF i Oslo og omegn, og fremme NTFs formål:
1. Ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser
2. Fremme kollegialt samhold
3. Støtte NTFs arbeid for en god tannhelse i befolkningen

§ 3 Medlemskap
Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler. Ethvert medlem plikter på forlangende å svare på spørsmål som angår vedkommendes forhold til foreningen.   

Foreningens medlemmer er: Ordinære medlemmer, passive medlemmer, studentmedlemmer, pensjonistmedlemmer, æresmedlemmer og andre assosierte medlemmer.  

Ethvert ordinært medlem i OTF kan i tillegg opptas som assosiert medlem i andre lokalforeninger enn der vedkommende har sitt hovedarbeidssted. Passive medlemmer og studentmedlemmer er ikke forpliktet til å være medlem av en lokalforening, men kan opptas som assosiert medlem i OTF hvis de ønsker dette. Pensjonistmedlemmer har rett til assosiert medlemskap i OTF dersom de har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening, men vil da tilhøre medlemskategorien andre assosierte medlemmer. 

1. Ordinære medlemmer 
Ordinært medlem kan enhver bli som har tillatelse til å utøve tannlegevirksomhet i landet. For medlemmer som taper sin autorisasjon/lisens foretas en konkret vurdering av om forutsetningene for medlemskap fortsatt er tilstede.

Ordinært medlem er ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i OTFs distrikt. Ethvert ordinært medlem skal automatisk inngå som medlem av lokalforeningen i det distrikt hvor vedkommende har sitt hovedarbeidssted. NTFs hovedstyre kan etter søknad gi dispensasjon.

2. Passive medlemmer 
Tannleger med tillatelse til å utøve tannlegeyrket i landet, men som ikke utøver yrket, eller som oppholder seg i utlandet, kan gis adgang til å stå som passivt medlem.

Passive medlemmer inngår ikke som pliktig medlem av noen lokalforening, men kan opptas som assosiert medlem i enhver lokalforening de måtte ønske. Passive medlemmer har ikke adgang til å avgi stemme i foreningsanliggender og er ikke valgbare til verken sentrale verv eller verv i lokalforeningene. Et passivt medlem har ikke krav på å motta juridisk medlemsrådgivning, jf. § 23 i NTFs vedtekter.

3. Studentmedlemmer 
Odontologistudenter kan opptas som studentmedlemmer. Ethvert studentmedlem skal automatisk inngå som medlem i NTF Student. Studentmedlemmer inngår ikke som pliktig medlem av noen lokalforening, men kan opptas som assosiert medlem i enhver lokalforening de måtte ønske. Som assosierte medlemmer har de ikke adgang til å avgi stemme i lokalforeningsanliggender og er ikke valgbare til verv i lokalforeningene.

4. Pensjonistmedlemmer 
Medlemmer av NTF som har gått av med pensjon og som ikke lenger arbeider gis adgang til å stå som pensjonistmedlem. Pensjonistmedlemmer velger selv hvilken lokalforening de skal ha sin hovedtilknytning til. 

5. Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan utnevnes enhver som Oslo Tannlegeforening vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer utnevnes av styret med 2/3 flertall etter innstilling fra hederstegnutvalget.  Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen.

6. Andre assosierte medlemmer
Som assosiert medlem kan opptas ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i annen lokalforenings distrikt. Pensjonistmedlemmer har også rett til assosiert medlemskap i andre lokalforeninger enn der de har sitt hovedmedlemskap.

Assosierte medlemmer har adgang til foreningens møter og kurs, men har ikke adgang til å avgi stemme i lokalforeningsanliggender og er ikke valgbare til verv i lokalforeningen.  

§ 4 Innmelding og votering
Ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i OTFs distrikt plikter å sende melding til styret i samsvar med NTFs vedtekter § 20. Det samme gjelder flytting fra OTFs distrikt.  Æresmedlemmer velges på styremøte etter innstilling fra hederstegnutvalget. Det stemmes skriftlig og fordres 2/3 flertall. Æresmedlemskap tildeles på generalforsamling.

§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av den ordinære generalforsamling. Kontingenten betales forskuddsvis til den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar. 

Pensjonistmedlemmer og passive medlemmer betaler halv kontingent. Det samme gjelder medlemmer under videreutdanning, langtidssykemeldte, uføretrygdede og tannleger som jobber 50% eller mindre. Kontingent for andre assosierte medlemmer er 75% av ordinær kontingent. Æresmedlemmer og studentmedlemmer betaler ikke kontingent.

Styret kan på begrunnet skriftlig søknad innvilge kontingentfritak eller redusert kontingent for ett år av gangen. Ved utmelding av NTF skal forfalt kontingent betales etter NTFs regler.

Et medlem som i to terminer, etter forutgående påminnelse, ikke har betalt kontingent, kan styret stryke som medlem. Dette rapporteres til NTF. Strøket medlem kan bli tatt opp igjen, når den skyldige kontingenten er betalt.

Se her for OTFs kontingentsatser

§ 6 Utmelding
Utmelding skjer i samsvar med NTFs vedtekter § 21. Ethvert medlem som går ut av NTF, mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

§ 7 Eksklusjon og gjenopptagelse
Dersom et medlem viser seg uverdig til medlemskap, kan styret overfor NTF innstille vedkommende til eksklusjon. Styrets uttalelse gjøres skriftlig kjent for medlemmet. Styret kan likedan overfor NTF innstille tidligere ekskludert medlem til gjenopptagelse.
I samsvar med NTFs vedtekter § 26 innhenter hovedstyret uttalelse fra lokalforeningen i eksklusjonsspørsmål, og når det gjelder gjenopptakelse.

§ 8 Administrasjon
OTF ledes av et styre. I tillegg drives foreningens virksomhet ved hjelp av en rekke utvalg, komiteer, nemnder og en fast ansatt kontorleder.
Representanter til NTFs representantskap velges blant foreningens medlemmer i forkant av representantskapet.

Styret består av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Redaktør
Leder fagnemnd
Styremedlem
Varastyremedlem
Valgt representant fra UTV UiO
Valgt representant fra UTV Oslo
Valgt representant fra UTV Akershus
 
Styret velges for et år av gangen. Et av medlemmene kan oppnevnes som næringspolitisk kontaktperson.
Personlig vararepresentant oppnevnes for redaktør, leder fagnemnd og UTV-representantene. Disse utpekes internt i redaksjonskomiteen, fagnemnden og UTV-styrene.
Varastyremedlem vil kun møte ved eventuelle forfall, eller når styret måtte finne det nødvendig
Ved frafall (langvarig/permanent fravær) av 2 eller flere medlemmer skal det arrangeres ekstraordinær generalforsamling.

Styrets oppgaver
1. Skal lede foreningens virksomhet overensstemmende med vedtekter og bestemmelser, og påse at disse er overholdt. Styrets tolkning av vedtekter og bestemmelser kan bare overprøves av generalforsamlingen, og er gyldig til slik overprøving har funnet sted.
2. Er beslutningsdyktig når minst 5 av styremedlemmene er til stede.
3. Koordinerer all virksomhet i OTF for de organer innen OTF som arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og skal påse at medlemmenes interesser blir ivaretatt.

Lederen styrer foreningsarbeidet og representerer OTF utad, leder medlemsmøtene, innkaller til styremøter, undertegner viktige skriv og anviser utbetalinger, påser at styret og andre tillitsvalgte utfører sine verv og at vedtekter og bestemmelser overholdes.

Nestlederen overtar ved forfall lederens plikter.
 
Sekretær fører referat fra styremøtene. Referat gjennomgås og godkjennes på det påfølgende styremøte.

Redaktør er ansvarlig for foreningens informasjonsvirksomhet. Redaktøren er leder for redaksjonskomiteen og ansvarlig for utgivelsen av OTF-nytt og for det som publiseres på foreningens web-sider.

Leder fagnemnden forelegger det faglige program til godkjenning og innpassing i møtevirksomheten.

Styremedlemmet skal delta og bidra på styremøter.

UTV-styremedlemmene skal holde OTF-styret oppdatert på de respektive UTV-styrenes virksomhet.

Varastyremedlem møter ved fravær av leder, nestleder, sekretær eller styremedlem.

Informasjonsvirksomhet
Informasjonsvirksomheten i OTF ledes av redaktøren. Redaktøren velges av generalforsamlingen for ett år. Informasjonsvirksomheten forutsettes å ligge på det lokale plan, og kontakt med offentligheten i saker av generell karakter for tannlegestanden bør skje i samråd med NTF.
Målsettingen er å øke kunnskapen om tannlegenes og NTFs sentrale og lokale virksomhet og å bidra til styrking av samhørighet, foreningsinteresse og profesjonens omdømme.

Fagnemnd
Fagnemnda i OTF består av fire medlemmer, hvorav en leder valgt av generalforsamlingen. 2 medlemmer er på valg hvert år. Funksjonstiden er 2 år.
Fagnemnda planlegger og koordinerer OTFs faglige virksomhet, er rådgivende utvalg for styret og bistår med faglige arrangementer.
Gjennom lederens deltagelse i OTF-styret forelegges det faglige program til godkjenning og innpassing i møtevirksomheten. Et av nemndas medlemmer skal lede den faglige del av medlemsmøtene, introdusere foredragsholdere og være diskusjonsleder.
Nemnda fører protokoll over sin virksomhet og avgir årsmelding til styret.

Klagenemnd
Klagenemnda i OTF har 5 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen. Den konstituerer seg selv. Funksjonstiden er 5 pluss 2 år. Ett medlem er på valg hvert år.
Klagenemnda avgir årsmelding til styret om sin virksomhet. For øvrig henvises til Regler for lokalforeningenes klagenemnder, fastsatt av NTF.

Praksistakseringsutvalget
Utvalget består av 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ett av medlemmene er på valg hvert år. Utvalget konstituerer seg selv. Utvalgets verdivurdering av den enkelte tannlegepraksis foretas av minst 2 av utvalgets medlemmer og sendes skriftlig til kontorleder i OTF.

Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand
Utvalget består av tre tidligere dekorert medlemmer som velges av generalforsamlingen, og OTFs leder. Et av medlemmene må være innehaver av hederstegnet i gull. Utvalget velger selv sin leder blant de tre valgte medlemmene og arbeider etter utvalgets egne vedtekter.

Valgkomité
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem.
Komiteen velger selv sin leder. Offentlig og privat tannlegevirksomhet skal være representert. Ett medlem står årlig på valg. Det sist utgåtte medlem er varamedlem.
Komiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Valgkomiteen skal innhente forslag på kandidater innen angitt frist og avgi sin innstilling til styret i så god tid før valgene at innstillingen kan kunngjøres i OTF nytt. Ethvert medlem av OTF har forslagsrett. Valgkomiteen skal i sin innstilling legge vekt på yrkesutøvelse, organisasjonsmessig erfaring og kjønnsmessig fordeling. Innstillingen bør referere relevante opplysninger om kandidatene og være begrunnet.

Representanter til NTFs representantskap
OTF møter med det antall representanter i NTFs representantskap som NTFs vedtekter § 7 A, punkt 3, angir. Lederen er selvskreven representant. For øvrig henvises til NTFs vedtekter angående lokalforeningens representanter

Økonomiutvalget
Økonomiutvalget består av 2 medlemmer og OTFs leder.
Utvalget oppnevnes av OTFs styre og arbeider etter gjeldende instruks.

Museumskomiteen
Museumskomiteen består av 4 medlemmer hvorav en leder.
Komiteen har oppsyn med Tannlegeutstillingen på Norsk Folkemuseum og har til formål å organisere vakter og drift. Den er et kontaktorgan mellom OTF og Norsk Folkemuseum.
Museumskomiteens medlemmer rekrutteres i hovedsak blant OTFs medlemmer og godkjennes av OTFs styre.

Honnørklubben
Honnørklubben har til formål å være samlende forum for tannleger som har oppnådd seniorstatus (62+) eller tannleger som har gått av med pensjon. De arrangerer jevnlige sammenkomster.

Kontorleder
Styret ansetter kontorleder og fastsetter lønn. Den gjensidige oppsigelsesfrist er 3 måneder. Kontorlederen forestår sekretariatets daglige drift. Arbeidsoppgavene fremgår av instruks fastlagt av styret.

§ 9 Foreningsår og regnskapsår
Foreningsåret faller sammen med kalenderåret, 01.01-31.12. Styret i Oslo Tannlegeforening skal fastsette regnskapet innen 30. juni etter avsluttet regnskapsår. Den etterfølgende generalforsamlingen skal gjennomgå regnskapet.

§ 10 Medlemsmøter
I foreningsåret holdes minst 6 fagmøter. Det faglige innholdet annonseres på www.oslotann.no og i nyhetsbrev minst 4 i uker i forveien og i OTF-nytt minst 1 uke i forveien.

§ 11 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes i slutten av foreningsåret.
Generalforsamlingen kunngjøres med minst 14 dagers varsel på www.oslotann.no, i nyhetsbrev og i OTF-nytt.
Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Alle saker som ønskes behandlet skal sendes skriftlig innen angitte frist.

Kunngjøringen skal inneholde:

1. Dagsorden
2. Styrets beretning
3. Revidert regnskap fra foregående år
4. Budsjettforslag
5. Valgkomiteens innstillinger
6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer og andre forslag som i samsvar med vedtektene skal legges frem

Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig, og stemmerett har tilstedeværende medlemmer som har betalt sin kontingent. Generalforsamlingen ledes av lederen.

Generalforsamlingen har til oppgave:
1. Å gjennomgå styrets beretning og regnskap og å gi ansvarsfrihet
2. Å vedta budsjett og fastsette kontingent
3. Å avgjøre andre saker som i samsvar med vedtektene legges frem for generalforsamlingen
4. Å velge styre, klagenemnd, fagnemnd, valgkomité og foreta andre valg hvor særbestemmelser forlanger dette
5. Å godkjenne valg av regnskapsfører og revisor

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles med vanlig varsel når styret finner det påkrevet eller minst 50 medlemmer forlanger det.

§ 13 Valg
Alle valg - unntatt valg av representanter til NTFs representantskap, honnørklubbens styre og museumskomiteen foretas av generalforsamlingen.

Foreligger det til et tillitsverv forslag på flere kandidater enn det antall som skal velges, stemmes skriftlig. På stemmeseddelen skal det stå så mange forskjellige navn av de foreslåtte som det antall som skal velges. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, forkastes.

Ved valg av leder kreves 2/3 flertall. Ved andre valg kreves alminnelig stemmeflertall.
Er det ved valg av leder ikke 2/3 flertall for en kandidat, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Omvalget avgjøres med alminnelig stemmeflertall.
Dersom det ved andre valg ikke er tilstrekkelig mange som har oppnådd alminnelig stemmeflertall, foretas omvalg mellom de kandidater som ikke er valgt. Ved omvalget anses de valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet ved omvalg foretas avgjørelsen ved loddtrekning.

Representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap velges på det møtet som behandler representantskapssaker.

§ 14 Saksbehandling
Enhver sak som ønskes fremmet i OTF, sendes styret. Vedtektsendringer eller andre forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen frist fastsatt av styret. Forslag som tas opp uanmeldt, kan av lederen kreves oversendt til styret, før det fattes vedtak.

§ 15 Kollegiale bestemmelser
De etiske regler som til enhver tid gjelder for NTF, gjelder også for OTF.

§ 16 Vedtektsendringer
Forandringer i - eller tillegg til - disse vedtektene kan bare vedtas med 2/3 flertall av generalforsamlingen.

§ 17 Vederlag for tillitsvalgtes tapte arbeidsinntekt
OTFs tillitsvalgte kan etter styrets godkjenning få godtgjort tapt arbeidsinntekt og kompensasjon for fravær fra praksis når tillitsmannsarbeid, møter og lignende må skje i arbeidstiden. Vederlaget for kompensasjon i privat praksis kan utgjøre inntil 1/10 G pr. dag. Kompensasjon til offentlig ansatte og tillitsvalgte med deltid / kombinasjonsstillinger følger NTFs retningslinjer.

§ 18 Oppløsning
Oppløsning av OTF må vedtas på foreningens generalforsamling med 3/4 flertall. Den generalforsamling som vedtar oppløsningen, avgjør også hvordan foreningens midler skal anvendes. 

Oppdatert  ‎01.03‎.‎2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening