Honnørklubbens vedtekter

Vedtekter for Oslo Tannlegeforenings Honnørklubb

§ 1    Navn og stiftelsesdato
Honnørklubben i Oslo Tannlegeforening ble stiftet i 13. mars 2007

§ 2    Formål
Honnørklubben har til formål å være samlende forum for tannleger som har oppnådd seniorstatus (62+) eller tannleger som har gått av med pensjon. De arrangerer jevnlige sammenkomster.

§ 3    Medlemskap
Alle medlemmer i Oslo Tannlegeforening som har oppnådd seniorstatus kan bli medlemmer i Honnørklubben. Medlemskapet er gratis, men det må påregnes at utgifter dekkes ved fremmøte på arrangementer. OTF har anledning til å bidra med finansiering av arrangementer for egne medlemmer. Tidligere medlemmer i NTF / OTF kan delta på arrangementene ved å dekke faktiske utgifter pr. person.
Honnørklubbens styre har anledning til å invitere seniormedlemmer fra andre tannlegeforeninger.
Klubben får stillet til disposisjon lokaler av OTF i Niels Juels gate 23 med et maksimum antall pr. arrangement på 40 personer. Det tas sikte på 4 arrangementer pr. år, men styret står fritt til å ta andre initiativ. Meldinger til medlemmer skjer på e-post og i OTF nytt. Forhåndspåmelding til arrangementene skjer til en utpekt person enten via e-post eller telefon.

§ 4    Besluttende organ
Honnørklubben skal ha et valgt styre bestående av fire personer og en utpekt arrangementskomité på minimum seks personer som skal være behjelpelig ved arrangementene. Styret og arrangementskomiteen skal velges / utpekes ved et ordinært arrangement, fortrinnsvis siste høstarrangement hver 2. år.

§ 5    Oppløsning
Honnørklubben kan besluttes oppløst ved tre etter hverandre følgende arrangementer ved simpelt flertall.

Vedtekter godkjent OTFs styre 3.mars 2009.
Sist revidert på OTFs generalforsamling 2. november 2010