Varsel om generalforsamling 2022

Tirsdag 1. november 2022 skal det avholdes generalforsamling med valg i OTF. Vi søker etter medlemmer som kan tenke seg å bidra i organisasjonen.

Informasjon om frister for innsending av saker, valg og kandidatur

Hva er generalforsamling og hvilke verv er på valg?
OTFs høyeste myndighet er generalforsamlingen som holdes en gang i året. Det er her medlemmene kan bruke stemmeretten og velge
tillitsvalgte til de ulike vervene i organisasjonen. Viktige saker som f.eks. vedtektsendringer og medlemskontingent besluttes av generalforsamlingen. I tillegg gjennomgås årsregnskap, budsjett og andre rapporter.

OTFs vedtekter finner du her: https://oslotann.no/medlem/vedtekter-for-oslo-tannlegeforening/

Det skal velges:

Medlemmer til styret; leder, nestleder, sekretær, leder fagnemnd, redaktør, styremedlem og styremedlem med ansvar for privatpraktiserende.
Medlemmer til fagnemnden, klagenemnden, praksistakseringsutvalget, hederstegnutvalget, kollegahjelpere og valgkomiteen.

Perioden det velges for, er fra foreningsåret 2023 (1.1.23). De fleste verv er for ett år, mens noen er for fire til syv år.

Styret har 7-8 møter i løpet av året. Leder og styremedlemmer jobber med forskjellige oppgaver gjennom perioden, og deltar på ulike
seminar og medlemskurs i regi av NTF og OTF. Leder/nestleder er dessuten foreningens bindeledd til NTF og OTFs kontorleder/sekretariat.

Redaktør (som også er styremedlem) har det redaksjonelle ansvaret for OTF-nytt, nettsidene og sosiale medier. Det er fire redaksjonsmøter
i året i tillegg til kurs- og møtevirksomheten som styremedlemmer er pålagt. Det er en fordel om redaktøren har gode skrive- og formuleringsegenskaper.

Leder fagnemnd (som også er styremedlem) har ansvaret for ivareta det faglige innholdet på OTFs medlemskurs sammen med de andre
medlemmene i fagnemnden. Lederen har ansvaret for at nemnden henter inn gode kursgivere, sørge for kurspresentasjon, og for den
praktiske gjennomføring av medlemskursene. Lederen sørger for at det er kontinuitet i planleggingen, deltar på kurs og delegerer oppgaver
innad i nemnden.

Som medlem i fagnemnden er du med på å gi OTFs medlemmer gode faglige kurs. Medlemmene i fagnemnden deltar også på medlemskursene og i registreringsarbeidet på kursdagene.

Klagenemnden tar hånd om innkomne, skriftlige, klager fra pasienter etter mandat fra NTFs gjeldende regler for klageordning. Medlemmer til klagenemnden velges for 5+2 år og følger en oppsatt rulleringsplan der ett av årene er som leder av nemnden og ett som sekretær i nemnden.

Praksistakseringsutvalget velges for fire år, hvorav ett år som leder. Utvalget reiser etter forespørsel på befaringer til praksiser i OTFs område og foretar en verdivurdering. Utvalget består av fire medlemmer.

Kollegahjelperne har sagt seg villig til å støtte kollegaer som er i en vanskelig situasjon som påvirker arbeidsinnsatsen som tannlege. I OTF er det to kollegahjelpere.

Hederstegnutvalget er stiftet for å hedre medlemmer av OTF- eller andre – som har gjort seg fortjent til det. Utvalget består av tre medlemmer + OTFs leder.

Valgkomitéen skal gi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg slik det står i vedtektene. Valgkomiteen består av tre medlemmer + ett varamedlem.

I tillegg er det en egen komité for tannlegeutstillingen på Norsk Folkemuseum i OTF. Disse utpeker selv sine medlemmer. Det samme
gjelder for Honnørklubben.

Vi søker etter medlemmer som har lyst og tid til å bidra i OTF!

Som tillitsvalgt får du et godt innblikk i foreningsdriften, og muligheter til å delta på tilrettelagte kurs i regi av NTF. Du får et utvidet kontaktnettverk, og det tar seg godt ut på CV-en. Alle kandidater må ha OTF som sin lokalforening.

– Tror du at dette er noe for deg?
– Kjenner du et medlem som er interessert?

Kontakt oss på epost otf@oslotann.no så formidler vi informasjon videre til valgkomiteen. Fortell gjerne litt om deg selv, og om du jobber i det offentlige eller private.

Innstilte kandidater blir presentert med navn, bilde og en kort presentasjon av seg selv i generalforsamlingsutgaven av OTF-nytt.

Har du en sak du mener generalforsamlingen skal stemme over?
Ønsker du å fremme en sak eller har forslag til generalforsamlingen, må dette gjøres skriftlig til styret i Oslo Tannlegeforening.
Forslaget må begrunnes og signeres med fullt navn og blir publisert i innkallingens saksliste.

Siste frist for å sende inn saker til generalforsamlingen er 23. september. Se kontaktinfo nederst på siden.

Mer informasjon om generalforsamlingen publiseres i løpet av høsten på oslotann.no, i nyhetsbrev, OTF-nytt, Facebook og Instagram.

Har du reservert deg mot digital informasjon?
De som har reservert seg mot å motta digital informasjon fra OTF, må sende oss epost / brev innen 15. august for å kunne motta informasjon
om kommende generalforsamling. Husk å oppgi medlemsnummer, navn og adresse.

Kontaktinformasjon:
Oslo Tannlegeforening, Niels Juels gate 24, 0272 Oslo.
Epost: otf@oslotann.no | www.oslotann.no

Hilsen styret og valgkomiteen i Oslo Tannlegeforening